Zajmuje się poszukiwaniem nowych i ulepszaniem już istniejących metod leczenia nowotworów, m.in molekularnymi mechanizmami terapii fotodynamicznej nowotworów, a także terapią z zastosowaniem inhibitorów proteasomów i statyn.

Jest koordynatorem wielodyscyplinarnego projektu BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) realizowanego przez dziesięć grup badawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem projektu jest „zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej” oraz „skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej”.

Jest członkiem Uniwersyteckiej Podkomisji ds. Własności Intelektualnej, Rady I Wydziału Lekarskiego oraz Centrum Biostruktury WUM. Ponadto jest członkiem Komitetu Cytobiologii Wydziału Nauk Biologicznych, Komisji Biologii Nowotworów Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych oraz Komisji Immunologii Nowotworów Komitetu Immunologii i Zakażeń Człowieka w Polskiej Akademii Nauk, a także Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki. Reprezentuje Polskę w Management Committee Akcji COST TD0901 „Hypoxia sensing, signalling and adaptation”.